Historia SzkołyPatron szkoły - Stanisław Staszic

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 jest kontynuatorem tradycji Szkoły Przemysłowej przy "Hucie Ludwików" założonej w 1938 roku. Rozwijająca się i doskonaląca swój profil produkcyjny spółka "Huta Ludwików" potrzebowała wykwalifikowanych fachowców i dlatego w 1937 roku zorganizowano kursy umożliwiające zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez robotników. W roku 1938 kursy te przekształcono w szkołę zawodową. Organizacją szkoły zajęły się pod względem naukowo-pedagogicznym inż. Gwidon Maro, a pod względem administracyjno-gospodarczym technik Lucjan Sznajder .

 Wybuch II wojny światowej przekreślił całkowicie możliwość istnienia szkoły zawodowej w Kielcach. Jednak rozwój przemysłu metalowego w Polsce miał duże znaczenie dla okupanta hitlerowskiego w okresie wojennych zbrojeń. Dlatego niemieckie władze okupacyjne wyraziły zgodę na otwarcie z dniem 1 grudnia 1940 roku Prywatnej Szkoły Rzemieślniczej dla Metalowców "Ludwigshutte" A.G w Kielcach. Kierownikiem szkoły został technik T. Krzywiak. Trzyletnia nauka w szkole kończyła się egzaminem czeladniczym. Przedmiotami obowiązującymi były:

język niemiecki,

materiałoznawstwo,

maszynoznawstwo,

rysunek zawodowy,

rachunki zawodowe

korespondencja.

Odzyskanie niepodległości umożliwiło powołanie Szkoły Przemysłowej już od maja 1945 roku. Mimo ogromnych trudności rok szkolny 1946/47 zaczął się normalnie. Dalsze lata przyniosły rozwój szkły. Od 1953 roku uczniowie Zasadniczej Szkoły Metalowej odbywali zajęcia teoretyczne w budynku obecnego Zespołu Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych. Wzrost zainteresowania szkołą skłonił ówczesnego dyrektora - mgr inż. Aleksandra Juszczaka do podjęcia starań o budowę własnego budynku.

23 czerwca 1962 roku położono kamień węgielny pod budowę obecnego budynku szkoły, a już 1 września 1963 roku młodzież rozpoczęła naukę w nowym, dobrze wyposażonym budynku. Był to niewątpliwy sukces całej społeczności szkolnej pod kierunkiem ówczesnego dyrektora mgr inż. Zygfryda Lamchy.

W 1964 roku - obok Zasadniczej Szkoły Metalowej - powołano Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne. Był to jedyny w okręgu zakład kształcenia nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektora Zygfryda Lamchy i przychylności władz oświatowych uruchomiono w szkole dział samochodowy. Rozszerzenie kierunków kształcenia wpłynęło na wzrost liczby uczniów, co z kolei umożliwiło warsztatom szkolnym tworzenie nowych stanowisk pracy. Równocześnie podjęto współpracę z kluczowymi zakładami miasta, w których uczniowie odbywali praktyki.

W 1973 roku utworzono Liceum Zawodowe o mechanicznym i samochodowym kierunku kształcenia.

Funkcjonowanie równocześnie trzech szkół umożliwiło utworzenie w 1973 roku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3.

W dowód uznania dla dorobku szkoły w 1978 roku ówczesne władze miasta, Komitet Rodzicielski i współpracujące ze szkołą zakłady pracy ufundowały Zespołowi sztandar. W 1979 roku otwarto w szkole Izbę Pamięci Narodowej - zawiązana była z odsłonięciem tablicy pamiątkowej na osiedlu czarów ku czci pomordowanych przez hitrelowców w czasie II wojny światowej Polaków.

 W Zespole Szkół Zawodowych nr 3 funkcjonowały następujące szkoły średnie:

Pedagogiczna Szkoła Techniczna

(od 1976 do 1995r.) Pedagogiczne Studium Techniczne

(od 1972 do 2004r.) Liceum Zawodowe Nr 1

(od 1993 do 2004r.) Technikum Mechaniczne

(od 1992 do 2004r.) Technikum Poligraficzne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Obecnie w skład Zespołu wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne:

Trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Trzyletnie Technikum Fryzjerskie Nr 10