Zasady rekrutacji

do Szkoły Branżowej I stopnia nr 1

w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 

im. Stanisława Staszica w Kielcach

na rok szkolny 2017/2018

Adres strony naboru -   ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl


 Działając w oparciu o:

1. Zarządzenie nr 48/17 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych;

2. Ustawę z dn. 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59);

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586);

4. Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz w latach następnych;

ustala się zasady rekrutacji do Szkoły Branżowej I stopnia nr 1  w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Kielcach.

§ 1

1. Kierunki kształcenia:

1) mechanik pojazdów samochodowych

2) elektromechanik pojazdów samochodowych

3) blacharz samochodowy

4) fryzjer

5) ślusarz

6) mechanik monter maszyn i urządzeń

7) kierowca mechanik

2. Warunki ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe:

1) ukończenie gimnazjum;

2) brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (wydane na podstawie  określonych przepisów).

3. Zajęcia praktyczne realizowane są w warsztatach i pracowniach szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Kielcach, przy czym uczniowie kontynuujący naukę w zawodach:

1) elektromechanik pojazdów samochodowych , mechanik pojazdów samochodowych i blacharz samochodowy odbywają zajęcia praktyczne wyłącznie w warsztatach  szkolnych z możliwością czasowych przejść do zakładów, z którymi współpracuje szkoła;

2) kierowca mechanik odbywa zajęcia praktyczne  w warsztatach  szkolnych z możliwością czasowych przejść do zakładów patronackich i zakładów z którymi współpracuje szkoła lub w zakładach rzemieślniczych (uczeń posiada status pracownika młodocianego):

a) realizację zajęć praktycznych w zakładzie rzemieślniczym zrzeszonym w Cechu Rzemiosł Różnych należy potwierdzić przedłożeniem, w terminie do 18 sierpnia 2017r. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;

3) mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz odbywają zajęcia praktyczne wyłącznie w warsztatach  szkolnych z możliwością czasowych przejść do zakładów patronackich i zakładów z którymi współpracuje szkoła;

4) fryzjer odbywa zajęcia praktyczne wyłącznie w pracowniach szkolnych;

4. O przyjęciu do klasy pierwszej Szkoły Branżowej I stopnia decyduje liczba otrzymanych punktów za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum, egzamin gimnazjalny oraz za inne osiągnięcia szczególne.

§ 2

Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do Szkoły Branżowej I stopnia:

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki, informatyki, zajęć technicznych, a także za wyniki z egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt, w tym:

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny - 100 pkt,

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego, matematyki,  informatyki, zajęć technicznych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej x % razy 0,2 pkt dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

- maksymalnie 20 pkt dla każdego zakresu.

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej  – maksymalnie 72 punkty z następujących przedmiotów:

1) język polski,

2) matematyka,

3) informatyka,

4) zajęcia techniczne.

Przy ustalaniu liczby punktów stosowane są następujące przeliczenia:

1) celujący – 18 punktów (4 przedmioty x 18 pkt = 72 pkt),

2) bardzo dobry – 17 punktów,

3) dobry – 14 punktów,

4) dostateczny – 8 punktów,

5) dopuszczający – 2 punkty

4. Szczególne osiągnięcia ucznia:

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – maksymalnie 7 punktów.

2) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:

a) konkursy tematyczne o zasięgu ponad wojewódzkim organizowane przez kuratorów na podstawie zawartych porozumień:  (konkursy uznawane przez KO w Kielcach): Olimpiada Ogólnopolska „Myśli Jana Pawła II”; Konkurs historyczny  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”; Ogólnopolski konkurs tematyczny „ Papież Słowianin"; Konkurs „Losy bliskich i losy dalekich -życie Polaków w latach 1914-1989”

-laureat – 7 punktów

-finalista – 5 punktów

b) konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty:

1. Konkurs Języka Polskiego

2. Konkurs Języka Angielskiego

3. Konkurs Języka Niemieckiego

4. Konkurs Języka Rosyjskiego

5. Konkurs Języka Francuskiego

6. Konkurs Historyczny  

7. Konkurs Matematyczny   

8. Konkurs Fizyczny

9. Konkurs Biologiczny

10. Konkurs Chemiczny

11. Konkurs Geograficzny

12. Konkurs Informatyczny

- finalista jednego konkursu - 7 punktów;

- finalista dwóch lub więcej konkursów - 10 punktów.

Laureaci przyjmowani są niezależnie od przyjętych kryteriów   –  absolwenci gimnazjów będący  laureatami i finalistami  ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz  laureaci  konkursów  o  zasięgu  wojewódzkim  i  ponad wojewódzkim,  których  program  obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w ww. rozporządzeniu.

c) wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:

- międzynarodowym - 4 punkty;

- krajowym - 3 punkty;

- wojewódzkim - 2 punkty;

- powiatowym - 1 punkt.

Wykaz dyscyplin sportu punktowanych w procesie rekrutacji – załącznik nr 1

d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. 

- maksymalnie 3 punkty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia-18 pkt.

§ 3

1.Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych stosuje się §10.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

§ 4

1. Terminarz rekrutacji i składania dokumentów:


1) od 15 maja do 21 czerwca 2017 r. - złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2) od 23 czerwca 2017 r.do 27 czerwca 2017 r. - uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego OKE wyda 23.06.2017 r.)

3) 27 - 29 czerwca 2017 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa a art.20t ust.7 uso;

4) do 3 lipca 2017 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

5) do 5 lipca 2017 r.- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.;

6) do 11 lipca 2017 r.- potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7) 12 lipca 2017 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2. Postępowanie uzupełniające: 

1) od12 lipca do 14 lipca 2017 r. - złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

2) do 19 lipca 2017 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa a art.20t ust.7 ustawy; 

3) 27 lipca 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

4) 27 lipca 2017 r.- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły; 

5) do 31 lipca 2017 r.- potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu; 

6) 1 sierpnia 2017r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3. Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć dokumenty:

1) świadectwo ukończenia gimnazjum;

2) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

3) 2 fotografie;

4) kopię odpisu skróconego aktu urodzenia;

5) kartę informacyjną potwierdzenia przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej;

6) dokumentację zdrowotną ( karta zdrowia, karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia gimnazjum );

7) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

a) skierowanie na badania lekarskie wraz z informacją o narażeniu zawodowym, tzn. o występujących czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w warsztatach szkolnych oraz pracowniach szkolnych, wydaje dyrektor szkoły.