Informujemy, że ZSZ nr 3 otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na projekt nr RPSW.08.05.01-26-0021/16, pt. Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach na kwotę 335 300,00 PLN.

Główne założenia projektu:

1. Zajęcia i szkolenia doskonalące na kierunku fryzjer, w tym kurs wizażu i stylizacji, kurs prawa jazdy kat. B oraz zajęcia na pracowniach fryzjerskich.

2. Zajęcia doskonalące na kierunku mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, kurs obrabiarek CNC, kurs prawa jazdy kat. B oraz zajęcia na warsztatach szkolnych.

3. Płatne praktyki dla uczniów w wymiarze 1 miesiąc ze zwrotem kosztów dojazdu.

4. Zajęcia z kompetencji kluczowych: branżowy język angielski, przedsiębiorczość.

Grupa docelowa to 45 uczniów i uczennic z klas II i III ZSZ nr 3 (15 fryzjer, 15 mechanik pojazdów samochodowych, 15 elektromechaników pojazdów samochodowych).

Okres realizacji projektu 1.09.2016-31.08.2018r.

W związku z realizacją projektu szkoła zostanie doposażona:

- 2 szt. sauny fryzjerskie

- 2 szt. mikrokamery do diagnozy włosów i skóry głowy

- 2 szt. laptopy do mikrokamery

- 2 szt. stanowiska fryzjerskie (myjki fryzjerskie)

- 1 szt. komputer diagnozujący Solus

- 1 szt. tablica interaktywna

- 1 szt. projektor i laptop.


REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach”

Okres realizacji projektu: 01.09.2016r. – 31.08.2018r.

Przewidziana liczba beneficjentów – 45 osób.

Rekrutacja przeprowadzona będzie w miesiącach wrzesień-październik 2016r. Dokładna data i miejsce rekrutacji podane zostaną w oddzielnym ogłoszeniu.

Projekt skierowany jest do uczniów klas II, III o kierunkach: fryzjer, elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które mieszkają lub uczą się na terenie województwa świętokrzyskiego. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

ZASADY REKRUTACJI

1. Frekwencja - poniżej 60% usprawiedliwionych godzin nieobecności w szkole w roku szkolnym 2015/2016 - 1pkt, powyżej 60% - 2 pkt,

2. Wyniki w nauce - średnia ocen z przedmiotów zawodowych za rok szkolny 2015/2016 do "3" -1 pkt, powyżej "3" - 2 pkt,

3. Ocena z zachowania min. poprawna 2 pkt ,

Do projektu zakwalifikuje się osoba z punktacją min.4 pkt.

Rekrutacja trwać będzie przez pięć kolejnych dni, aby dać również szansę uczniom nieobecnym w szkole, z przyczyn losowych, zdrowotnych oraz odbywającym zajęcia praktyczne poza szkołą. Rekrutacji dokona zespół w składzie: koordynator projektu, dyrektor szkoły, wychowawca klasy z jakiej pochodzi uczeń/ uczennica, nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Uczniowie wypełniać będą wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie. Deklaracja uczestnictwa nie obliguje do uczestnictwa w projekcie. W przypadku większej liczby chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa. Jeżeli rekrutacja nie wyłoni założonej liczby 45 uczestników koordynator projektu będzie przeprowadzał indywidualne rozmowy z uczniami przedstawiając korzyści z uczestnictwa w projekcie. W przypadku odwołań kierownictwo projektu zastrzega sobie prawo zasięgania opinii o kandydatach na uczestników projektu u pedagoga szkolnego.Wyniki rekrutacji zostaną upublicznione w siódmym dniu od zakończenia rekrutacji na tablicy ogłoszeń znajdującej się w głównym holu szkoły oraz w gablocie projektu.Na praktyki zostanie skierowanych 30 uczniów z najlepszą opinią wydana przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

Kielce 24.10.2016r.