STATUT

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1

W KIELCACH

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1.
 2. Siedziba szkoły znajduje się w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 28.

§ 2

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Kielce.
 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty zgodnie

z zasadami określonymi w przepisach o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego.

 1. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 3

 1. Szkoła jest publiczną placówką przeznaczoną dla młodzieży po gimnazjum.
 2. Czas trwania cyklu kształcenia uczniów w szkole wynosi 3 lata.
 3. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 4. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 5. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 6. Szkoła realizuje :

a/ programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach,

b/ ramowy plan nauczania

 • 7.Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zawodowych.
 1. Szkoła prowadzi warsztaty szkolne i pracownie zawodowe, w których odbywają się zajęcia zgodne z ramowym planem nauczania.
 2. Szkoła kształci w zawodach:

1)mechanik pojazdów samochodowych

2)elektromechanik pojazdów samochodowych

3)blacharz samochodowy

4)fryzjer

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, a zgodnie z art1 pkt5 u.s.o. umożliwia pobieranie nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.
 2. Stwarza absolwentom możliwość dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wyuczonego zawodu.
 3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
 4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 5. Kształtuje poczucie odpowiedzialności za ochronę przyrody i środowiska.
 6. Uwzględnia wartości humanitarne w wychowaniu.

§ 5

Formy działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły:

 • 1.Podstawowe formy działalności dydaktyczno wychowawczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1:
 • 1)obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodzie,
 • 2)zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
 • 3)zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • 4)zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

Zajęcia wymienione w podpunktach 2,3,4 mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.

 • 2.Dodatkowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są: religia, wiedza o życiu seksualnym człowieka.

Zajęcia te organizowane są w trybie określonym w odrębnych przepisach.

 1. Szkoła posiada programy: wychowawczy i profilaktyczny, które mają na celu:

1)kształtowanie postaw patriotycznych w oparciu o historię regionu i ojczyzny,

2)kształtowanie właściwych norm etycznych i moralnych,

3)przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

4)wychowanie na wzorach zdrowego trybu życia,

5)przygotowanie do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

6)zapobieganie patologiom społecznym.

 1. Udziela uczniom pomocy psychologicznej poprzez stały kontakt z poradnią psychologiczno -pedagogiczną.
 2. Organizuje opiekę nad uczniami, którzy posiadają orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną o potrzebach indywidualnego uczęszczania do szkoły.
 3. Udziela uczniom pomocy materialnej w formie stypendiów lub zapomóg w miarę posiadanych środków.
 4. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

1)tworzenie kół zainteresowań,

2)propagowanie uczestnictwa w zawodach, konkursach i olimpiadach,

3)prowadzenie zajęć dodatkowych.

 1. Szkoła posiada szkolny zestaw programów i podręczników.

§ 6

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel zgodnie z planem lekcyjnym i planem zajęć pozalekcyjnych.
 2. W czasie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami zapewnia kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
 3. Podczas przerw między lekcjami dyżury na poszczególnych piętrach pełnione są przez nauczycieli zgodnie z opracowanym na dany rok szkolny harmonogramem.
 4. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dodatkowo objęto monitoringiem budynek i teren szkolny.

§ 7

1.Szczególną opiekę nad każdą klasą sprawuje nauczyciel wychowawca.

2.W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej dąży się, aby wychowawca prowadził klasę przez cały tok nauczania.

3.Doboru i zmiany nauczyciela wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły, zasięgając

w szczególnych przypadkach opinii Rady Rodziców.

Rozdział III

ORGANY SZKOŁY

§ 8

1.Organami szkoły są:

1)Dyrektor Szkoły

2)Rada Pedagogiczna

3)Samorząd Uczniowski

4)Rada Rodziców

2.Prawa, obowiązki i zasady działania wymienionych organów określa niniejszy statut oraz regulaminy wyżej wymienionych organów.

§ 9

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor:
 • a)nadzoruje proces dydaktyczno - wychowawczy uczniów oraz stwarza warunki do rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 • b)odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zawodowych,

c)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 1. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor w szczególności:
 • a)decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1,
 • b)decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1,
 • c)decyduje w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 • d)określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i pozostałych pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
 • e)współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
 • f)jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,
 • g)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 • h)jest przedstawicielem Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 na zewnątrz.

§ 10

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni

w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1.

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w części jej obrad z głosem doradczym uczestniczyć mogą:

1)przedstawiciele Rady Rodziców,

2)przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego,

3)przedstawiciele Kuratorium Oświaty,

4)przedstawiciele Samorządu Terytorialnego,

5)zaproszeni przez dyrektora przedstawiciele nauki, kultury, organów porządkowych lub służby zdrowia.

 1. Obrady Rady Pedagogicznej zwołuje i przewodniczy im dyrektor szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 • 1)zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 • 2)zatwierdzenie wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
 • 3)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • 4)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 • 5)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 • 6)przygotowywanie projektu, jego zmian i uchwalanie Statutu Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1,
 • 7)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzorujący, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)organizację szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)projekt planu finansowego szkoły,

3)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli jest ona niezgodna z przepisami prawa. O zawieszeniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb,
 4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej obrady są protokołowane w księdze protokołów. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 11

 1. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1.
 2. Zasady wybierania i działania samorządu określa jego regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły oraz przepisami prawa.
 4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski i opinie dotyczące spraw szkoły.
 5. Dyrektor szkoły wspólnie z Samorządem Uczniowskim organizują raz w semestrze spotkania w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły. Samorząd Uczniowski może występować o zwołanie dodatkowego spotkania.

§ 12

 1. W szkole działa Rada Rodziców.
 2. Wybory do Rady Rodziców powinny być przeprowadzone na początku każdego roku szkolnego.
 3. Wybrana Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 4. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Klasowych, wybranych na zebraniu rodziców uczniów danej klasy.
 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

2)uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki,

3)opiniowanie programu oraz jego harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,

4)opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

5)gromadzenie funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i podejmowanie decyzji o ich przeznaczeniu.

6)z własnej inicjatywy ocenianie sytuacji oraz stanu szkoły, występowanie z wnioskami do przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do Wojewódzkiej Rady Oświaty.

 1. Rada Rodziców działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu zgodnie

z niniejszym statutem.

§ 13

 1. W szkole mogą działać organizacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży.
 2. Decyzję o dopuszczeniu do działalności na terenie szkoły danej organizacji lub stowarzyszenia podejmuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii pozostałych organów szkoły.

Rozdział IV

ORGANIZACJA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1

§ 14

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry zgodnie z obowiązującym kalendarzem danego roku szkolnego. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia.

§ 15

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców

i Samorządu Uczniowskiego w danym roku szkolnym ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze 6 dni.

§ 16

 • 1.Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji z zakresu nauczania, wychowania i opieki dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 17

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Odział złożony jest z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych programem wybranym dla danej klasy z zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego.

§ 18

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym w pracowniach przedmiotowych, klasopracowniach

i salach lekcyjnych.

 1. Na zajęciach teoretycznych wymagających specjalnych warunków nauki oddział może być podzielony na grupy przy uwzględnieniu obowiązującego w tym zakresie Rozporządzenia MENiS, Uchwały Rady Miasta Kielce oraz możliwości lokalnych

i finansowych szkoły.

 1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych.
 2. Zajęcia praktyczne realizowane są w grupach.
 3. Koła i zespoły zainteresowań organizowane są w każdym roku szkolnym na wniosek uczniów.

§ 19

 1. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego realizuje się w oparciu o podstawy programowe ustalone dla danego zawodu.
 2. Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w formie lekcji teoretycznych oraz zajęć praktycznych realizowanych w warsztatach szkolnych, pracowniach fryzjerskich, zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych, jak również w zakładach prowadzących działalność związaną z nauczanym zawodem.
 3. Celem zajęć praktycznych jest nabycie przez uczniów umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce i wykorzystania ich w rzeczywistych warunkach pracy.
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia w pracowni specjalistycznej kieruje pracą uczniów oraz odpowiada za stronę merytoryczną zajęć i przestrzeganie przez uczniów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Szczegółową organizację pracowni specjalistycznych określa ich regulamin.
 6. Realizacja programu zajęć praktycznych prowadzona jest w formie instruktażu, pokazów i ćwiczeń.
 7. Zajęcia praktyczne w zakładach pracy i zakładach rzemieślniczych mogą być realizowane za zgodą dyrektora szkoły.

§ 20

 1. W szkole organizowane są zajęcia z religii lub etyki:

1)uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców, prawnych opiekunów lub na życzenie uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii lub etyki,

2)życzenie jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,

3)oświadczenie składa się wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły.

 1. Nauka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie:

1)uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację

z udziału ucznia w zajęciach,

2)uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach,

3)na realizację zajęć przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

§ 21

 1. Nauka w każdej klasie kończy się klasyfikacją zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów.
 2. Końcowym etapem kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy przeprowadzane są w określonych terminach przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

§ 22

Szkoła przyjmuje studentów wyższych szkół kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą.

§ 23

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 4. Biblioteka szkolna umożliwia:

1)korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczenie książek,

2)prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach,

3)rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,

4)rozwijanie wrażliwości kulturowo-społecznej.

 1. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1)gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)prowadzenie pracowni multimedialnej.

 1. Tygodniowy plan pracy biblioteki jest ustalony w każdym roku szkolnym.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji biblioteki szkolnej i zadań nauczyciela bibliotekarza zawarte są w regulaminie biblioteki.

§ 24

W szkole znajduje się gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, z którego mają prawo korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.

§ 25

W szkole znajdują się pracownie specjalistyczne, w których odbywa się kształcenie praktyczne.

Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 26

 1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy ekonomiczni, techniczni, administracyjni i pracownicy obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, ich prawa i obowiązki regulujeKarta Nauczyciela i Kodeks Pracy, a innych pracowników, o których mowa w ustępie 1, Kodeks Pracy.

§ 27

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel nie może opuścić miejsca pracy (wyjść w trakcie zajęć). Jest to możliwe tylko, kiedy dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny nauczyciel szkoły.
 3. Zakres zadań nauczyciela obejmuje:

1)odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów - nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki; w szczególnym przypadku zobowiązany jest zapewnić uczniowi opiekę pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły,

2)odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

3)dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

4)wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

5)bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

6)udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu

o rozpoznanie potrzeb uczniów,

7)doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

8)realizację zadań wynikających z potrzeb szkoły.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad tą grupą.
 2. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
 3. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole

(u innego nauczyciela lub w bibliotece) jest dopuszczalne po uzgodnieniu z nauczycielem.

§ 28

 1. Nauczyciele danego przedmiotu i nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą komisje przedmiotowe:

1)Komisja przedmiotów ogólnokształcących,

2)Komisja przedmiotów zawodowych.

 1. Cele i zadania komisji przedmiotowych obejmują:

1)zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2)wspólne opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz badania wyników nauczania,

3)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole programów nauczania:autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych.

 1. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

§ 29

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,

a w szczególności:

1)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt.1:

1)otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

 1. Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, uwzględniając z nimi i koordynując ich działania wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak

i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

 1. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów (organizuje przynajmniej dwa zebrania w każdym semestrze w terminie określonym w rocznym planie wychowawczym) w celu:

1)poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

2)współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach,

3)zapoznania rodziców z wynikami nauczania, aktualnymi regulaminami

i zarządzeniami. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca organizuje spotkanie z rodzicami, w trakcie którego powiadamia ich o wynikach nauczania, a w szczególności

o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Fakt powiadomienia rodzice potwierdzają podpisem w dzienniku lekcyjnym,

4)włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.

 1. Współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz punktem opieki medycznej działającym na terenie szkoły, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań

i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 1. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§ 30

 1. W celu zapewnienia opieki psychologiczno-pedagogicznej w szkole zatrudniony jest pedagog.
 2. Do zadań pedagoga należy:

1) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

2) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu dzieci,

3) organizowanie opieki i pomocy finansowej uczniom mającym szczególnie trudną sytuację materialną,

4) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także wspieranie ich mocnych stron,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,

6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

Rozdział VI

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 31

 1. Uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka ma prawo do:

1)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

3)zapoznania się z regulaminem klasyfikowania, wystawiania ocen z zachowania, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

4)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wystawionej każdorazowo przy sprawdzaniu jego wiedzy i umiejętności,

5)do powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o zakresie planowanych pisemnych sprawdzianów wiadomości tzw. klasówek – z zachowaniem zasady, że w tygodniu nie więcej niż trzy sprawdziany. Prace te powinny być sprawdzone i omówione w ciągu dwóch tygodni. Jedynie tzw. kartkówki trwające 10-15 min. można traktować jako formę odpytywania całej klasy

z zakresu najwyżej trzech ostatnich lekcji i tylko one mogą być przeprowadzone bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania,

6)do korzystania z dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału nauczania z przyczyn obiektywnych. Potrzeby w tym zakresie uczeń zgłasza przed lekcją osobiście lub przez samorząd klasowy. Nauczyciel jest zobowiązany do ponownego wyjaśnienia problemu,

7)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

8)swobody wyrażania opinii, myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

9)korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

10)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11)korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami – w miarę posiadanych przez szkołę środków,

12)wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, a zwłaszcza dotyczących:

1)systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły. Niedopełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Poprzez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć,

2)przestrzegania zasad kultury - w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły:

a)jeżeli uczeń używa wulgarnego słownictwa, wówczas nauczyciel, który jest świadkiem wydarzenia, udziela uczniowi upomnienia i powiadamia o tym wychowawcę,

b)w przypadku powtarzania się sytuacji, wychowawca klasy udziela uczniowi upomnienia wobec klasy i powiadamia pedagoga szkolnego,

3)odpowiedzialności za własne zdrowie, życie i higienę oraz rozwój, w przypadku palenia przez ucznia tytoniu oraz e-papierosów na terenie szkoły nauczyciel będący świadkiem wydarzenia informuje o nim wychowawcę klasy, który udziela uczniowi upomnienia wobec klasy i powiadamia pedagoga szkolnego,

4)dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

5)troski o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd oraz naprawę wyrządzonych szkód,

6)realizacji bieżących zarządzeń dyrekcji szkoły, wychowawców oraz uchwał Rady Pedagogicznej,

7)przekazywania rodzicom informacji podanych przez wychowawcę lub dyrektora a dotyczących życia klasy i szkoły,

8)nieużywania na zajęciach lekcyjnych telefonów komórkowych, dyktafonów, kamer, aparatów cyfrowych oraz innych urządzeń elektronicznych, w przypadku złamania zakazu podlega następującej karze: urządzenie, którym się posługiwał na lekcji, zostaje umieszczone w kopercie i zdeponowane w sekretariacie do czasu zgłoszenia się rodzica (opiekuna prawnego).

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przyniesiony sprzęt elektroniczny.

§ 32

 1. Nagrody dla uczniów są przyznawane przez Radę Pedagogiczną, Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców na wniosek:

1)wychowawcy klasowego,

2)nauczyciela przedmiotu,

3)opiekunów organizacji młodzieżowych i kół zainteresowań,

4)Samorządu Uczniowskiego.

 1. Postępowanie ucznia w szkole i poza szkołą podlega ocenie społeczności szkolnej, która ma prawo nagrodzić ucznia za:

1)rzetelną naukę i pracę społeczną,

2)wzorową postawę,

3)wybitne osiągnięcia,

4)dzielność i odwagę.

 1. Ustala się następujące nagrody indywidualne:

1)wyróżnienie ustne w obecności wszystkich uczniów,

2)dyplom uznania,

3)nagroda książkowa,

4)list pochwalny do rodziców,

5)wyróżnienie imienne w gablocie szkolnej,

6)nagroda rzeczowa za najlepsze wyniki w nauce ufundowana przez Radę Rodziców.

 1. Nagrody mogą być również przyznawane zespołom klasowym za osiągane wyniki dydaktyczne oraz wyróżniającą postawę i rzetelne wykonywanie obowiązków uczniowskich w postaci:

1)wyróżnienia klasy w czasie uroczystości z udziałem wszystkich uczniów

i nauczycieli,

2)zakupu biletów na spektakl teatralny, seans filmowy lub koncert symfoniczny

i inne,

3)dofinansowania wycieczki klasowej w wysokości ustalonej przez Radę Rodziców z jej funduszy.

§ 33

 1. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie norm zawartych w Statucie Szkoły w formie:

1)upomnienia ustnego wychowawcy klasy,

2)upomnienia ustnego dyrektora szkoły,

3)pisemnej nagany wychowawcy klasy,

4)pisemnej nagany dyrektora szkoły wraz z obniżeniem oceny z zachowania,

5)zawieszenia ucznia w jego prawach w przypadku rażącego naruszenia norm społecznych,

6)przeniesienia do równoległej klasy w szkole,

7)przeniesienia do innej szkoły,

8)skreślenia z listy uczniów szkoły.

 1. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie kary wobec ucznia, jeżeli otrzyma on poręczenie nauczyciela, wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców.
 2. W stosowaniu kary powinna być przestrzegana gradacja.
 3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność ucznia.
 4. Fakt ukarania ucznia przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora szkoły odnotowuje się każdorazowo w dzienniku lekcyjnym.
 5. Kara może być nałożona tylko po wysłuchaniu zainteresowanego ucznia przy udziale wychowawcy klasy.
 6. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeśli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, Rady Rodziców, wychowawcy lub Rady Pedagogicznej.
 7. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze strony organów szkoły.
 8. Uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od daty poinformowania o nałożonej karze do:

1)Dyrektora szkoły od kary nałożonej przez wychowawcę klasy,

2)Rady Pedagogicznej od kary nałożonej przez dyrektora szkoły,

 1. Skreślenie z listy uczniów szkoły następuje na mocy uchwały Rady Pedagogicznej

i po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego. Skreślenie ucznia z listy jest stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Skreślenie z listy może nastąpić w przypadku:

1)braku zgody Rady Pedagogicznej na dopuszczenie do egzaminu klasyfikacyjnego, jeśli uczeń nie był klasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych,

2)niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie na zaliczenie przedmiotu, mimo uzyskania zgody na egzamin klasyfikacyjny,

3)kradzieży lub niszczenia mienia szkoły lub osób,

4)dystrybucji lub udzielania pomocy w dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły,

5)przebywania na terenie szkoły po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

6)agresywnego zachowania wobec kolegów – szczególnie klas pierwszych,

7)nienaprawienia wyrządzonej szkody materialnej,

8)nieusprawiedliwionego nieuczęszczania do szkoły przez okres dłuższy niż miesiąc,

9)innych rażących przypadków naruszania Statutu Szkoły oraz norm społecznych.

 1. Podstawowe czynności przy podejmowaniu decyzji o skreśleniu ucznia:

1)sporządzenie notatki służbowej o incydencie, ewentualnie załączenie protokołu zeznań świadków i innych koniecznych dowodów. Sprawdzenie, czy dane wykroczenie lub przestępstwo zostało uwzględnione w Statucie Szkoły jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu,

2)zebranie wszystkich dowodów w sprawie, w tym opinii i wyjaśnień stron (szczególnie ucznia i jego rodziców),

3)poinformowanie ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. wychowawcy lub pedagoga szkolnego), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko błędy w postępowaniu ucznia, ale także jego cechy pozytywne i okoliczności łagodzące,

4)przeprowadzenie dyskusji na zebraniu Rady Pedagogicznej czy wykorzystane zostały wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy nakładano wcześniej na ucznia mniejsze kary i czy przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - zawarcie wniosków i uzgodnień w protokole Rady Pedagogicznej,

5)podjęcie uchwały dotyczącej skreślenia – zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej,

6)przedstawienie treści uchwały Rady Pedagogicznej Samorządowi Uczniowskiemu,

7)sformułowanie pisemnej opinii Samorządu Uczniowskiego w tej sprawie,

8)poinformowanie ucznia lub jego rodziców (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni)

o prawie do wglądu w dokumentację sprawy i ustosunkowanie się do dowodów,

9)dostarczenie decyzji uczniowi lub jego rodzicom i poinformowanie ich

o prawie do odwołania.

 1. Uczeń lub rodzic może w ciągu 14 dni wnieść odwołanie od decyzji dyrektora do Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Rozdział VII

ZASADY REKRUTACJI

§ 34

1. Warunki przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 na podbudowie gimnazjum określa aktualne zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad, trybu oraz terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim na bieżący rok szkolny na podstawie §23 pkt 2, 3, 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, zgodnie z Dz. U. z 2004r, Nr 26, poz. 232 oraz warunków naboru do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim w bieżącym roku szkolnym.

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

3. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej należy w szczególności:

 • 1)podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji
 • z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w regulaminie naboru,
 • 2)ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,
 • 3)sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego

§ 35

 • 1.Do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 przyjmuje się kandydatów którzy:
 • a)posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • b)posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,
 • 2.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria zawarte w zasadach rekrutacji obowiązujących w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kielcach:
 • 1)wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • 2)wymienione na świadectwie oceny z języka polskiego i matematyki oraz języka   angielskiego i fizyki (dla kierunków mechanicznych), chemii (dla kierunku fryzjerskiego);
 • 3)świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem
 • 4)szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 • 3.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • 4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie bierze się pod uwagę:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria zawarte w ust.4 mają jednakową wartość.

§ 35

1. Dyrektor szkoły ponadto:

1) ogłasza termin dodatkowej rekrutacji,

2) przekazuje Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej, a w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, którymi dysponuje szkoła,

3) wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej.

2. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa wyżej,przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego.

3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

4. W przypadku przyjmowania do szkoły ucznia przechodzącego z innej szkoły dyrektor może zezwolić na uzupełnienie braków programowych w terminie ustalonym z nauczycielami uczącymi.

5. Zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej o ter

§ 40

Egzamin poprawkowy:

 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem przedmiotów:informatyka oraz wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Strukturę i czas trwania poszczególnych części egzaminu poprawkowego (z możliwością wyboru zestawów na egzaminie pisemnym i ustnym) ustala zespół nauczycieli danego przedmiotu.
 3. Nauczyciel, w określonym przez dyrektora terminie, podaje uczniowi przygotowującemu się do egzaminu poprawkowego zakres materiału zgodny z podstawą programową i realizowanym przez siebie programem nauczania, określa wymagania uwzględniające możliwość uzyskania przez zdającego każdej z ocen zapisanych w statucie oraz zapoznaje ze strukturą i czasem trwania poszczególnych części egzaminu poprawkowego.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, a w jej skład wchodzą:

1)dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący,

2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,

3)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych sytuacjach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne lub nauczyciela zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. Zestaw pytań egzaminacyjnych zawsze przygotowuje nauczyciel uczący.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład Komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

§ 41

Egzamin klasyfikacyjny:

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza w formie pisemnej i ustnej nauczyciel uczący ucznia, w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiot. Nauczyciela uczącego może zastąpić nauczyciel tego samego przedmiotu na prośbę ucznia, rodziców, samego nauczyciela w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zestaw egzaminacyjny przygotowuje nauczyciel uczący ucznia.
 6. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje on wychowania fizycznego oraz zajęć dodatkowych.
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, a w jej skład wchodzą:
 • 1)dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący,
 • 2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,
 • 3)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie odpowiedniego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel tej szkoły zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. Jeżeli uczeń, o którym mowa uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej/końcowej* średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4.75 otrzymuje promocję lub kończy szkołę z wyróżnieniem.
 3. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 5. Dokładny termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły.
 6. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego za pierwszy okres, wówczas nie może być promowany do klasy programowo wyższej bez zdania egzaminu klasyfikacyjnego do 31 sierpnia.
 7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany/a”.
 8. W przypadku, gdy uczeń do 31 sierpnia z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu będzie niepromowany lub może być skreślony z listy uczniów, jeśli ukończył osiemnasty rok życia, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców.
 9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, ocena -niedostateczny może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 42

Ocenianie wewnątrzszkolne z nauki zawodu:

1.Ocenianie wewnątrzszkolne z nauki zawodu ma na celu:

1)poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom), nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)umożliwienie nauczycielom doskonalenia i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 • 2.Ocenianie wewnątrzszkolne z nauki zawodu obejmuje:
 • 1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
 • 2)bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie,
 • 3)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
 • 4)ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.
 • 3.Przedmiotem oceny jest:
 • 1)zakres opanowanych wiadomości,
 • 2)rozumienie opanowanych wiadomości,
 • 3)umiejętność stosowania wiedzy w praktyce,
 • 4)jakość i estetyka wykonania pracy,
 • 5)samodzielność wykonania pracy,
 • 6)umiejętność posługiwania się dokumentacją technologiczną,
 • 7)dokumentacja ucznia,
 • 8)organizacja stanowiska pracy, przestrzegania przepisów bhp i p. poż.
 • 4.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów i kryteriach ocen:
 • 1)uczniowie są informowani na pierwszych zajęciach warsztatowych.
 • 2)rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu.
 • 5.Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele zawodu na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych klas i specjalności:
 • 6.Przy wystawianiu ocen cząstkowych z zajęć praktycznych bierze się pod uwagę następujące kryteria i ilość punktów uzyskanych za nie:
 • 1)umiejętności praktyczne, jakość wykonania i estetyka wykonania — 0 do 1pkt.
 • 2)samodzielność wykonania — 0 do 1 pkt.
 • 3)umiejętność posługiwania się dokumentacją technologiczną — 0 do 1 pkt.
 • 4)zdolność do merytorycznego wyjaśnienia problemów technicznych związanych z wykonywaną pracą — 0 do 0,5 pkt.
 • 5)dokumentacja ucznia — 0 do 0,5 pkt.
 • 6)organizacja stanowiska pracy, przestrzegania przepisów bhp i p. poż. — 0 do 0.5 pkt.
 • 7.Uczeń za każdy dzień zajęć może otrzymać od 0 do 4,5 punktów i odpowiadającą otrzymanym punktom ocenę.
 • 8.Tabela ocen i punktów za dzień zajęć praktycznych.

Lp.

Suma punktów

Ocena

Uwagi

1.

4,5

celujący-6

Ocenę celującą uczeń może uzyskać za maksymalną liczbę punktów, stosowanie nowatorskich rozwiązań technicznych w trakcie wykonywania zadań oraz jeśli wykaże się wiedzą związaną z wykonywaną pracą wykraczającą poza program nauczania.

2.

4,0 – 4,5

bardzo dobry-5

3.

3,0 – 4,0

dobry-4

4.

2,0 – 3,0

dostateczny-3

5.

1,5 – 2,0

dopuszczający-2

6.

poniżej 1,5

niedostateczny-1

 • 9.Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej stosowane są te same kryteria.
 • 10.Sumowana jest ilość punktów uzyskanych przez ucznia z każdego dnia w ciągu okresu ocenianego.
 • 11.Maksymalna ilość punktów uzyskanych przez ucznia wynika z ilości dni, które uczeń powinien przepracować w ciągu semestru pomnożonych przez najwyższą ilość punktów możliwych do uzyskania przez ucznia za dzień pracy.
 • 12.Opiekun klasy (nauczyciel zawodu) podaje na początku każdego semestru maksymalną ilość punktów, które uczeń może uzyskać.
 • 13.Zapoznaje uczniów z wykazem punktów i odpowiadających im ocen w postaci opracowanej tabeli zatwierdzonej przez radę pedagogiczną.
 • 14.Za każdy przepracowany dzień uczeń uzyskuje dodatkowo 0,5 punktu.
 • 15.Punktacja za frekwencję jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej .
 • 16.Punkty oraz ocena wpisywana jest do zeszytów zajęć praktycznych na bieżąco w celu poinformowania ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 • 17.Ocena roczna ustalana jest na podstawie ocen za pierwsze i drugie półrocze, nie może być ona oceną średnią arytmetyczną tych ocen.
 • 18.Kryteria oceniania odnoszą się do uczniów wszystkich typów szkół odbywających zajęcia w warsztatach szkolnych po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Radę Pedagogiczną.
 • 19.Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia:
 • 19.1. Formy i metody:
 • 1)odpowiedź ustna,
 • 2) praca w grupach,
 • 3)praca samodzielna,
 • 4)ćwiczenia praktyczne,
 • 5)wytwory pracy własnej ucznia,
 • 6)obserwacja ucznia,
 • 7)rozmowa z uczniem,
 • 8)aktywność na zajęciach,
 • 9)ocena bieżącej pracy produkcyjnej.
 • 19.2.Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów cechuje:
 • 1)obiektywizm,
 • 2)indywidualizacja,
 • 3)konsekwencja,
 • 4)systematyczność,
 • 5)jawność.
 • 20.Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
 • 1)w przypadku organizowania zajęć praktycznych u pracodawcy opiekun (kierownik) praktyk, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe,
 • 2)w pozostałych przypadkach — nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe albo osoba wskazana przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.
 • 3)uczniowi nieklasyfikowanemu z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje w warsztatach szkolnych lub u pracodawców zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania.

21.Dla ucznia z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej winny być obniżone kryteria oceniania uwzględniające zalecenia w nich zawarte.

22.O przewidywanej ocenie niedostatecznej uczniów ijego rodziców ( prawnych opiekunów) należy powiadomić na miesiąc przed klasyfikacją.

23.W przypadku niezgodności rocznej oceny niedostatecznej z odczuciami ucznia- ma on prawo do egzaminu poprawkowego, składającego się z części pisemnej i ustnej. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły.

24.Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć praktycznych z powodu nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

25.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, składając uprzednio podanie odnośnie chęci przystąpienia do egzaminu.

26.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkolnych lub na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

27.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

28.Dyrektor uzgadnia z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) termin egzaminu klasyfikacyjnego.

29.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w przypadku uznania, iż roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej ocen y, może zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły w terminie 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

30.Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu z kwalifikacji w zawodzie regulują przepisy CKE.

§ 43

Zasady ustalania oceny z zachowania.

Ocenianiu zachowania ucznia podlega stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 • 1.Ocena z zachowania wyraża opinie szkoły o:
 • 1)wywiązywaniu się z obowiązków ucznia,
 • 2)postępowaniu zgodnym z dobrem społeczności szkolnej,
 • 3)dbałości o honor i tradycję szkoły,
 • 4)pięknie mowy ojczystej,
 • 5)dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
 • 6)godnym i kulturalnym zachowaniu się w szkole i poza nią,
 • 7)okazywaniu szacunku innym osobom.
 • 2.Ocena z zachowania nie ma wpływu na:
 • 1)oceny z przedmiotów nauczania,
 • 2)promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły.
 • 3.Zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali:
 • 1)wzorowe,
 • 2)bardzo dobre,
 • 3)dobre,
 • 4)poprawne,
 • 5)nieodpowiednie,
 • 6)naganne.

4.Uczeń naszej szkoły:

 • 1)aktywnie uczestniczy w życiu szkoły rozwijając swoje zdolności i umiejętności, sumiennie i terminowo wypełniając przydzielone zadania,
 • 2)dba o kulturę języka (nie używa wulgaryzmów, stosuje formy grzecznościowe
 • w relacjach uczeń- uczeń, uczeń- nauczyciel, uczeń-pracownik szkoły),
 • 3)dba o wygląd, estetykę stroju, czystość, zgodnie ze społecznymi normami
 • i oczekiwaniami,
 • 4) informuje rodziców o terminie spotkań z wychowawcą,
 • 5) inicjuje działania społeczne na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
 • 6)nie kłamie, nie oszukuje (podrabianie podpisów, zwolnień),
 • 7)nie korzysta na zajęciach lekcyjnych z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego oraz innego urządzenia elektronicznego,
 • 8)nie pali papierosów i e- papierosów,
 • 9)nie stosuje używek (alkohol, narkotyki, niedozwolone substancje psychoaktywne),
 • 10)nie wchodzi w konflikt z prawem,
 • 11)nie wymusza siłą lub groźbą cudzej własności,
 • 12)nie zaśmieca, nie pluje,
 • 13)nie znęca się psychicznie lub fizycznie nad kolegami (nie przezywa, nie zastrasza, nie poniża, nie przedrzeźnia),
 • 14)przestrzega regulaminów i zasad bezpiecznego funkcjonowania w szkole i poza nią,
 • 15)reaguje na dziejące się zło i przejawy niewłaściwego postępowania innych,
 • 16)reprezentuje klasę na forum szkoły lub szkołę na forum środowiska w olimpiadach, konkursach, zawodach, turniejach itp.,
 • 17)sposobem bycia nie narusza godności innych, cechuje go wysoka kultura osobista, kultura zachowania wobec kolegów i osób starszych,
 • 18)systematycznie i starannie przygotowuje się do lekcji (posiada przybory szkolne, podręczniki, zeszyty i strój sportowy),
 • 19)szanuje mienie szkolne i prywatne,
 • 20)uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę lub klasę (jest obecny na rajdach, rozgrywkach sportowych, wycieczkach, wyjściach do teatru i kina itp.),
 • 21)udziela pomocy koleżeńskiej uczniom słabszym (pomaga w przezwyciężaniu trudności w nauce, funkcjonowaniu w klasie, szkole),
 • 22)wypełnia obowiązki dyżurnego,
 • 23)zachowanie ucznia jest dobrym przykładem dla innych (jest uczynny, taktowny, samokrytyczny, panuje nad swoimi emocjami i zachowaniami),
 • 24)zawsze dba o schludny wygląd oraz zmienia obuwie. (obuwie zmienne typu tenisówki, halówki itp. na miękkiej jasnej gumowej podeszwie),
 • 25)żyje w zgodzie z przyrodą, środowiskiem naturalnym (dba o ład i estetykę otoczenia).

5. Wychowawca może podwyższyć ocenę z zachowania, jeżeli uczeń wykonywał prace

społeczno – użyteczne na rzecz szkoły (poza zajęciami lekcyjnymi i w miarę potrzeb).

6. Wystawienie oceny z zachowania jest poprzedzone samooceną ucznia.

 • 7.Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania.
 • 8.Ocenę z zachowania ustala wychowawca, który uwzględnia propozycje zespołu klasowego i uwagi nauczycieli. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna za wyjątkiem oceny nagannej (która podlega zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną).
 • 9.Ostatecznego zatwierdzenia oceny nagannej dokonuje rada pedagogiczna.
 • 10.Oceny z zachowania ustalone za ostatni okres roku szkolnego są ocenami rocznymi, uwzględniającymi zachowanie ucznia z poprzedniego semestru.
 • 11.Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 • 1)wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 • 2)dba o porządek, wyróżnia się schludnym wyglądem i wysoką kulturą osobistą,
 • 3)wzorowo zachowuje się wobec otoczenia,
 • 4)czynnie i z własnej woli uczestniczy w życiu społeczności szkolnej (koła zainteresowań, organizacja uroczystości, praca w samorządzie szkolnym) lub wykazuje się aktywnością pozaszkolną, przynosi chlubę szkole,
 • 5)nie posiada cząstkowych ocen nagannych i nieodpowiednich oraz uwag dotyczących niewłaściwego zachowania.

Roczną ocenę wzorową z zachowania może otrzymać uczeń, który uzyskał ocenę semestralną przynajmniej dobrą.

 • 12.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • 1)bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, systematycznie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych,
 • 2)dba o porządek, wyróżnia się schludnym wyglądem,
 • 3)nienagannie zachowuje się wobec otoczenia,
 • 4)aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej lub swoją działalnością pozaszkolną godnie reprezentuje szkołę.

Roczną ocenę bardzo dobrą ze sprawowania może otrzymać uczeń, który uzyskał ocenę semestralną przynajmniej poprawną.

 • 13.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, którego:
 • 1)zachowanie wobec otoczenia oraz wygląd zewnętrzny (czystość i staranność ubioru) nie budzą istotnych zastrzeżeń (w zachowaniu dopuszczalne tylko drobne uchybienia),
 • 2)dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, w miarę systematycznie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych,
 • 3) sporadycznie angażuje się w życie społeczności uczniowskiej.

Roczną ocenę dobrą ze sprawowania może otrzymać uczeń, który uzyskał ocenę semestralną przynajmniej nieodpowiednią.

 • 14.Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 • 1)na ogół poprawnie zachowuje się wobec otoczenia, lecz zdarzają się zachowania niezgodne z przyjętymi normami,
 • 2)zadowalająco wywiązuje się z obowiązków ucznia, w szczególności
 • z obowiązku uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
 • 3)swą postawą nie budzi zgorszenia i nie obniża rangi i powagi szkoły.
 • 15.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego:
 • 1)zachowanie wobec otoczenia budzi poważne zastrzeżenia,
 • 2)niezadowalająco wywiązuje się z obowiązków szkolnych, niesystematycznie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych,
 • 3)swą postawą budzi czasami zgorszenie i obniża rangę i powagę szkoły,
 • 4)nie respektuje postanowień statutu.
 • 16.Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 • 1) nagannie zachowuje się wobec otoczenia,
 • 2)niesystematycznie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych,
 • 3) manifestuje niechęć wobec wydarzeń życia szkolnego i aktywności innych uczniów swą postawą, szokującym obyczajowo ubiorem i brakiem dbałości
 • o czystość, budzi zgorszenie i godzi w dobre imię i tradycje szkoły,
 • 4)rażąco narusza postanowienia statutu.
 • 17.Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych ) o warunkach i sposobie, kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie odwołania.
 • 18.Zasady usprawiedliwiania godzin:
 • 1)każdy uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt usprawiedliwień i zwolnień,
 • 2)usprawiedliwienia nieobecności dokonują rodzice lub prawni opiekunowie w zeszycie usprawiedliwień,
 • 3)nieobecności usprawiedliwia wychowawca klasy lub pedagog szkolny (w razie nieobecności wychowawcy klasy) do 10 dnia każdego miesiąca. Po wyznaczonym terminie nieobecność ucznia pozostaje nieusprawiedliwiona,
 • 4)zwolnienia z lekcji dokonuje wychowawca klasy, a w razie jego nieobecności pedagog szkolny lub dyrektor dyżurujący tylko na prośbę rodziców. W wyjątkowych sytuacjach (np. niedyspozycja zdrowotna) o zwolnieniu decyduje dyrektor lub pielęgniarka.
 • 19. Przy ustalaniu oceny z zachowania ucznia u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o odstawie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 • 20.Jeżeli uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania dokonuje się weryfikacji oceny, poprzez powołanie komisji w składzie:
 • 1)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji.
 • 2)wychowawca oddziału,
 • 3)nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 • 4)pedagog szkolny,
 • 5)przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • 6)przedstawiciel rady rodziców.
 • 21.Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 • 22.Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna. Ocena ta nie może być niższa od ustalonej wcześniej.

23.Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

24. Protokół stanowi załącznik do arkusza ucznia.

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr1 oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania i Klasyfikowania Uczniów został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10 września 2015 r. z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

mgrr inż. Władysław Zaucha

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

1. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami

Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i ich duplikatów szkoła przechowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 45

Sprawy, których rozstrzygnięcie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców są rozstrzygane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 46

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Statut Szkoły został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 11 września 2013r. z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2013r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

mgr inż. Władysław Zaucha